Четверг, 19.04.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Педагогика

Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті (Частина 1)
„Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті”

План
Вступ

1. Завдання з природознавства для перевірки учнів в початкових

2. Пізнавання завдання для формування природничих понять.

3. Використання тестів на уроках природознавства

4. Проведення уроку-конференції на тему: "Земля наш дім".

5. Екологічні ігри для учнів початкових класів.

6. Диференційований підхід до навчання на уроках природознавства.

Висновок

Вступ


Людина була і завжди залишається сином природи, і те, що ріднить її з природою, повинно ви­користовуватися для її прилучення до багатств духовної культури.
В.О. Сухомлинський


Однією з фундаментальних проблем розвитку учня, що досліджував В. Сухомлинський, є формування загально навчальних умінь у рамках концепції розумового розвитку.

Компоненти цього розвитку – набуття знань, умінь і навичок, розвиток творчих здібностей учня, уміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати навчальний матеріал, формування пізнавального інтересу до навчальної діяльності.
Неабияку роль у розв’язанні даного завдання відіграє курс початкового природознавства.

Свого часу К. Ушинський писав про те, що логіка природи найдоступніша і найкорисніша для дітей. Цю ідею К. Ушинського застосував В. Сухомлинський. "Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу", – відзначає В. Сухомлинський. Він разом з учителем домагався того, щоб перші наслідки своєї розумової праці дитина відчула під час активної взаємодії з природою.

Вчений-педагог зазначав, що вміння навчити дитину вчитися можна порівнювати з найтоншим інструментом, який має 5 різців: уміння спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати думки, читати писати. Всіма цими вміннями дитина і має оволодіти у початковій школі. А своєчасно і міцно сформовані – вони і є тим інструментом, що породжує гідність мислителя-трудівника, – підкреслював В. Сухомлинський. Він, зокрема, писав: "Навчити дитину вчитися, дати їй уміння, з допомогою яких вона буде самостійно підніматися із сходинки на сходинку довгого шляху пізнання – це одне з найскладніших завдань учителя".

У педагогічному процесі зусилля вчителя спрямовані на те, щоб впливати на учня, спираючись на відповідні дидактичні принципи, і за допомогою певних методичних прийомів навчити його вчитися, створювати умови, за яких навчання стає виховним, таким, що формує переконання та особисті якості.

Ефективність навчання визначається не тим, що вчитель намагався дати учням, а тим, як вони засвоїли знання і яке в них виробилося ставлення до навчальної діяльності.


ЗАВДАННЯ З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ НА КІНЕЦЬ III ЧВЕРТІ


Перевірка знань, умінь і навичок учнів — багатофункціональна. Вона дає змогу вчителеві оцінити результати навчання, сприяє повторенню, поглибленню, узагальненню, систематизації і застосуванню набутих знань.

Проведення тематичної чи підсумкової перевірки знань школярів викликає труднощі в учителя через відсутність завдань для усного й письмового контролю. Зважаючи на це, однією з найпоширеніших форм перевірки є фронтальне усне опитування. Недосконалість його полягає в тому, що значна частина учнів залишається поза увагою. А відповіді опитуваних учителем — стислі й короткі, що у свою чергу не дає змоги виявити, наскільки свідомо діти засвоїли навчальний матеріал.

Щоб охопити школярів усього класу, доцільно скористатися різними формами письмової перевірки знань. До них ми відносимо: фронтальну, групову, парну та індивідуальну. У зв'язку з тим, що на самостійну роботу з природознавства відводиться до 12 хв уроку, завдання для письмової перевірки повинні бути невеликі за обсягом, а їх виконання потребувало б мало часу.

Саме до таких ми відносимо завдання на класифікацію та групування предметів і явищ природи і їх властивостей; доповнення і конструювання відповідей; графічне зображення відповідей; завдання-тести тощо.

Варіативність форм письмових завдань викликає зацікавлення учнів, активізує їхнє мислення, сприяє ефективності проведення самостійних робіт.

За змістом письмові завдання мають за мету перевірку знань учнів про предмети і явища природи, про взаємозв'язки та взаємозалежність у ній, про ставлення дітей до навколишнього середовища.

У процесі перевірки виявляються також уміння учнів аналізувати, порівнювати предмети і явища природи, класифікувати їх, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, доводити правильність думки, висловленої вчителем і своєї власної, виділяти суттєві ознаки та головне у прочитаному тексті тощо.

З огляду на це і сконструйовані завдання для письмової перевірки знань. Одні з них складаються із умови і запитання, інші — тільки з запитання. Про інші форми перевірки йдеться у статті «Методика перевірки знань та умінь на уроках природознавства» (див.: Початкова школа. — № 8. — 1997. — С. 31 — 34).

Завдання мають два рівні складності: репродуктивний (відтворюючий) та творчий. Творчі завдання передбачають застосування дитиною набутих раніше знань в інших ситуаціях. Ці завдання ми позначили зірочкою.

Отже, пропонуємо вашій увазі зміст завдань до кожної з тем за класами.

З клас чотирирічної і 2 клас трирічної школи Тема. Корисні копалини.

1. Поясніть, як ви розумієте слова корисні копалини. Продовжіть думку: Корисні копалини так називаються тому, що...

2. Горючі корисні копалини під час згорання виділяють різну кількість тепла. Запишіть їх послідовно за мірою збільшення виділення тепла.

3. Прочитайте назви корисних копалин: торф, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, вапняк, пісок, глина, граніт. У перший стовпчик випишіть горючі, у другий — будівельні, у третій — рудні.

4. Прочитайте назви частинок, з яких складається граніт: кварц, польовий птат, слюда. Підкресліть ту з них, яка впливає на колір граніту. Якого кольору буває граніт?

5. Допишіть: Граніт складається з ... Яка його складова частина впливає на колір? Підкресліть її.

6. Придивіться уважно до вапняку. Запишіть, з чого він складається?

7. Доведіть, що вапняки утворюються у морях і океанах. Свої доведення передайте у малюнках.

8. Яка з названих корисних копалин є зайвою: нафта, пісок, природний газ, кам'яне вугілля. Підкресліть її. Поясніть, чому?

9. Про що нам можуть розповісти вапняки, знайдені на суходолі? Запишіть свою думку.

10. Прочитайте ознаки піску і глини: пухка, пластична — схожа на пластилін, пропускає воду, не пропускає воду, пропускає повітря, міститься у грунті, в'язка, добре ліпиться, сипка. Випишіть у стовпчик окремо властивості піску, окремо — глини.

11. Підкресліть правильну відповідь:

1) нафта утворилася із решток рослин і тварин;

2) нафта утворилася у результаті виверження вулканів;

3) нафта потрапила на Землю з космосу.

12. Позмагайтесь. Хто запише більше предметів, які виготовлені з залізної руди?

ІЗ. Чи може утворитися торф у степу? Запишіть свою думку.

14. Із перелічених властивостей корисних копа лин підкресліть ті, що належать торфу: не горить; безбарвний; забарвлений у різні відтінки бурого кольору; горить, утворюючи багато диму і попелу; некрихкий; крихкий; добре вбирає вологу; не тоне у воді; легший за воду; тоне у воді.

15. Допишіть, з яких корисних копалин виготов ляють: посуд та цеглу — з ..., скло — з ... .

16. Виберіть та підкресліть правильну відповідь на запитання, з чого утворився торф: з глини, з каміння, з відмерлих решток вологолюбних рослин.

17. Що називається торфовищем: висушене боло то, затоплені луки, підземні пласти? Правильну відповідь підкресліть.

18. Запишіть у стовпчик.19. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Торфовище потрібно оберігати від пожежі. 2) Утворилось кам'яне вугілля десятки років тому в листяних лісах.

3) Щоб добути нафту та природний газ, бурять свердловини.

4) У природі зустрічається лише магнітний залізняк, який називають залізною рудою.

5) Запаси корисних копалин не безмежні, тому їх потрібно витрачати економно.

20*. Чи можна пісок на березі річки назвати грунтом? Запишіть свою думку.

21. Відгадайте. Відгадку запишіть. Якій корисній копалині належать такі властивості: легша за воду, виділяє багато тепла, горить кіптявим полум'ям, масляниста, з різким запахом рідина, здебільшого має темно-бурий колір?

22. Відгадайте. Відгадку запишіть. Хто я? Я — крихка, біла, важча за воду, але легко ламаюсь, ти щодня, мене бачиш у школі. Я — корисна копалина, а чи здогадався яка?

23. Скільки потрібно років, щоб утворились корисні копалини? Підкресліть правильну відповідь: десятки років, сотні років, тисячі років, мільйони років. 24. Підкресліть правильну відповідь:

1) Людина може виготовляти корисні копалини.

2) Людина не може відновити запаси корисних копалин, бо вони утворюються впродовж мільйонів років.

25. Запишіть головні властивості граніту.

26*. Продовжіть речення. Природний газ небезпечний для людини тим, що ...

27*. Запишіть, що може трапитися, коли нафта попаде в озеро, річку, море або виллється на поверхню землі.

Тема. Вода.

28. Запишіть, де в природі зустрічається вода.

29. Вода має такі властивості: прозора, без запаху, кольору і смаку. Вода — розчинник. Але вона може мати й смак, колір, запах, бути непрозорою. Від якої властивості води це залежить? Запишіть.

30. Вставте пропущені слова. Якщо температура збільшується, то вода перетворюється... . А що відбувається, коли температура знизиться нижче О˚ С? Вода ... .

31. Запишіть причини переходу води з одного стану в інший: ________ , ________ .

32. Запишіть назви води у твердому стані:

33. Допишіть речення. З поверхні річки, озера, ставка, моря, океану, а також з рослин вода постійно ... .

34. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Більшу частину поверхні Землі займає вода.

2) Вода знаходиться в океанах, морях, річках, озерах, ставках, але під землею Ті немає.

3) У повітрі вода одночасно є у рідкому, твердому, газоподібному станах.

4) Від розчинених у воді речовин не залежить стан води.

5) Перетворення води із одного стану в інший і переміщення її у природі називається кругообігом.

Тема. Водойми.

35. Продовжіть речення. Водойми це —

36. Продовжіть речення, водойми бувають

37. Продовжіть речення. Природні водойми:

_______ , _______ , _________ .

38. Продовжіть речення. Штучні водойми:

39. Продовжіть речення. Місце, де на поверхню землі виходить підземна вода, називається

40. Приємно напитися джерельної води. Запишіть, чому вона чиста і холодна.

41. Що відбувається з водою, коли вона проходить через товщу землі? Підкресліть Правильну відповідь: очищається, забруднюється, нагрівається, охолоджується.

42. Виконайте схематичний малюнок річки. Підпишіть назви її частин.

43. Запишіть, на якому березі річки знаходиться ваша школа, дім.

44. Запишіть, які береги має річка, що протікає по вашій місцевості. Правий берег ______ , лівий берег _______ .

45. Прочитайте назви тварин: лящ, видра, карась, окунь, чайка, судак, линь, кулик, щука, бобер, чапля, ставкова жаба. В один стовпчик випишіть назви тварин, що живуть у воді, у другий — назви тварин, що живуть біля водойм.

46. Продовжіть речення. Озерами називають водойми., які _______ .

47. Запишіть, чим озеро відрізняється від ставка:

48. Вода у морях гірко-солона, в озерах вода та кож буває гірко-солоною. Чим же озера відрізняють ся від морів?

49. Допишіть речення.

1) Річки несуть свої води у __________ .

2) Місив, де починається річка, називається

3) Місце, де річка впадає у море, озеро або іншу річку, називається ___________ .

4) Менші річки, що впадають у річку, називаються _________ •

5) В озерах із солоною водою добувають

50. З'єднайте стрілочками правильні визначення:Озеро
частина океану, що заглибилась у суходіл.

Море
великі простори води, що вкривають земну поверхню

Океан
водойма, яка виникла у природних западинах на поверхні землі.51. Прочитайте назви рослин. Випишіть ті з них, що зростають у водоймах або біля них: каштан, ряска, троянда, рогіз, глід, біле латаття, дуб, торфовий мох, ліщина, кушир, ялина, очерет.

52. Прочитайте назви тварин: їжак, вуж, водомірка, травневий хрущ, бабки та їх личинки, жук-плавунець, ставковик, видра, жук-водолюб, ондатра.

Випишіть назви комах, що живуть біля водойм або у водоймах.

53. Позмагайтесь. Хто запише більше назв тварин, що живуть у морях і океанах.

54. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Океани займають більше половини поверхні Землі.

2) Моря не є частинами океану.

3) Цілюще морське повітря і вода зміцнюють здоров'я людини.

4) Забрудненою водою можна користувати ся без шкоди для здоров'я.

5) Очисні споруди захищають водойми від забруднення.

55". Розгляньте фізичну карту світу. Знайдіть і запишіть моря, що отримали свої назви неправильно.

4 клас чотирирічної і 3 клас трирічної школи

Тема. Різноманітність природи України.

1. Продовжіть речення. Місцевість із своєрідними порами року, погодою, ґрунтами, формами земної поверхні, рослинами і тваринами називають

2. Запишіть, у якій послідовності розміщуються природні зони у Північній півкулі з півночі на південь.

3*. Запишіть, яка природна зона найбільша у Північній півкулі.

4. Запишіть назви природних зон, які є на території України.

5. Прочитайте назви рослин Полісся: сон-трава, шипшина, конвалія, фіалка, копитняк, ліщина, підсніжних, терен, суниці, барвінок, глід, чорниця, черемха, калина, пролісок. Однією рискою підкресліть трав'янисті рослини, двома — кущі.

6. Прочитайте назви рослин: липа, дуб, пролісок, суниця, підсніжник, сон-трава, папороть, мати-й-мачуха. Випишіть ранньоквітучі.

7. Прочитайте назви кущів: шипшина, терен, глід, вовчі ягоди, ліщина. Яка з наведених рослин є отруйною? Підкресліть червоним олівцем. 8. Запишіть назви лікарських рослин, що зростають на Поліссі.

9. Прочитайте назви тварин: зубр, шпак. трясогузка, олень, лось, чорний лелека, дятел, лисиця, косуля, повзик, малинівка, їжак, білка, кріт, соловей. Підкресліть птахів однією рискою, звірів — двома.

10*. Прочитайте назви тварин: заєць, сонечко, жаба, перепілка, вуж, болотяна черепаха, хрущ, гадюка, куріпка, олень, слимак, ящірка. Тварин, що не належать до комах, птахів та звірів, випишіть у стовпчик. До якої групи тварин вони належать?

11*. Розгляньте фізичну карту України. Запишіть, яка форма земної поверхні переважає на Поліссі.

12. Позначте цифрами послідовність, у якій слід розповідати про природні зони: рослинний світ, розташування. природної зони, тваринний світ, охорона природи, погода у різні пори року, праця людей.

ІЗ*. Запишіть план, за яким ви вивчали Полісся.

14*. Із названих областей України підкресліть ті що розташовані на Поліссі: Одеська, волинська Рівненська, Сумська, Кіровоградська, Житомирська Київська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська Львівська, Вінницька.

15. Заповніть таблицю «Мішані ліси».
Особливості пір року
Рослини
Тварини
Праця людей

Зима
Літо
16. Запишіть, які рослини зростають у лісостеповій зоні.

17. Запишіть назви ґрунтів, які переважають у Лісостепу.

18. Яка природна зона охоплює центральні області України? Знайдіть їх на карті, назви областей запишіть у зошит.

19. За фізичною картою визначте, яку форму має земна поверхня Лісостепу. Яким кольорам вона відповідає? Запишіть.

20. Заповніть таблиці: 1 — «Лісостеп»; 2 — «Степ».
Особливості пір року
Рослини
Тварини
Праця людей

Зима
Літо


21. Заповніть таблицю

Назва природної зони України
Найпоширеніші дикорослі рослини

1. Мішані ліси

2. Лісостеп

3. Степ

4. Південний берег Криму

22. Заповніть таблицю.

Назва гір
Найпоширеніші

тварини
Рослини

КарпатськіКримські

23. Заповніть таблицю
Назва

природної зони України
Найпоширеніші сільськогосподарські рослини
24*. Визначте за картою напрямок, у якому простягнулися Українські Карпати. Запишіть.

25. Розгляньте карту. До яких гір належать Карпати за висотою: до високих, до середньовисоких, до низьких. Потрібне підкресліть.

26. Розгляньте карту. До яких гір належать Кримські гори за висотою: до високих, до середньо-високих, до низьких. Потрібне підкресліть. Запишіть назву та висоту найвищої вершини Кримських гір.

27. Яка висота найвищої вершини Українських Карпат — Говерли: 3000 м, 2061 м, 1561 м.

Потрібне підкресліть.

28. Прочитайте назви рослин: тис ягідний, дуб, верба, ялиця біла, ліщина, рододендрон східнокарпатськіїй, терен, тирлич жовтий, тюльпан, лілія лісова, копитнях, білотка альпійська, шипшина, нарцис. Випишіть рідкісні рослини Карпатських гір.

29. Які тварини зустрічаються тільки в Карпатах: карпатська білка, бурий ведмідь, карпатський тритон, куниця., снігова полівка, лісовий кіт, рись. Потрібне підкресліть.

30*. Серед тварин степів багато таких, які добре бігають. З чим це пов'язано? Запишіть.

31*. Серед тварин степів багато таких, які риють нори у землі. З чим це пов'язано? Запишіть назви цих тварин.

32. Тест. Запишіть відповідь: так чи ні.

1) На сході України розташовані Українські Карпати.

2) Льодовиків у Карпатах немає, але сніг у горах лежить довго.

3) Карпатське озеро Синевир називають «морським оком».

4) Карпатські смереки ростуть там, де тепло і сухо.

5) Безлісі вершини Карпатських гір, вкриті різнотрав'ям, називаються полонинами. 33. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) На півночі Кримського півострова розташовані Кримські гори.

2) Невеликі гірські річки влітку пересихають.

3) Ліси у Кримських горах зустрічаються дуже рідко.

4) У важкодоступних місцях Кримських гір ростуть: тис япдний, суничне дерево, жасмин, рускус, сосна Станкевича.

5) Плоскі вершини Кримських гір — яйли — вкриті житняком, ковилою.
З клас чотирирічної і 2 клас трирічної школи

Розділ. РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ЛІСІВ, ЛУК, ПОЛІВ

Тема. Ліс.

1. Яку користь приносять ліси?

Розгляньте схему. Доповніть її матеріалами з підручника'.2. Поясніть, як ви розумієте такі твердження: Ліс — одяг Землі; збирач води; охоронець річок; захисник ґрунту; лікар; сторож здоров'я людини; дім для тварин.

Тема. Рослини лісу.

1. Поясніть, чому у лісі рослини розміщені ярусами.

2. Прочитайте назви рослин лісу і розмістіть їх за ярусами так, як вони ростуть у природі.

Дуб, сосна, мохи, ліщина, гриби, липа, береза, калина, суниці, ожина, конвалія.

3. Продовжіть речення.

Ліси бувають ______, ________ та

4. За малюнком на с.93 підручника порівняйте ярусність хвойних і листяних лісів.

Що в них спільне? ______________

Що — відмінне? _______________

Тема. Хвойні ліси.

1. Запишіть назви відомих вам хвойних дерев. Яке з них скидає на зиму листочки-хвоїнки?

2. На с.94 підручника розгляньте зображення сосни та ялини і зробіть висновок, у якому лісі

темно, похмуро, вогко____________________

світло, сонячно, сухо ____________________

3. Як називаються плоди хвойних дерев? _ _ _ _ 4. Розгляньте зображення ялини і сосни (с.94), порівняйте їх і заповніть таблицю.

Ознаки для порівняння
Сосна
Ялина

Які місця вибирає для проростання

Стовбур і забарвлення кори

форма крони

Розмір хвоїнок

Розмір, форма і забарвлення шишок

Насіння5. Чому у хвойному лісі мало квітучих весняних рослин?

6*. Поміркуйте, чому під соснами в лісі зустрічаються молоді ялинки, але під ялинками ніколи немає молодих сосен.

7. Перевірте! Гілки ялини чутливі до вологості повітря. Коли сухо і ясно — вони схиляються, а в мряку і перед дощем — розпрямляють гілки і навіть вигинають їх догори.

Тема. Листяні ліси.

1. Продовжіть речення.

Ліси з листяних дерев називаються_______ .

2. У лісі ростуть береза, ясен, клен, шипшина, осика, горіх, дика груша, папороть, фіалка, конвалія, ліщина, ожина.

Який це ліс? Випишіть окремо дерева, кущі, трав'янисті рослини.

3. Поміркуйте!

У лісі вирубали всі старі дуплисті дерева. Через деякий час молоді дерева були уражені шкідниками. Ліс загинув. Чому це трапилось?

4. Які з перелічених грибів ви не покладете до своєї корзини?

Білий гриб, лисинка, сироїжка, мухомор, груздь, бліда. поганка, опенька, підосичник, підберезник, маслюк. Чому не можна знищувати отруйні гриби?

5*. Дізнайтесь, яке специфічне природоохоронне значення мають тополі, берези, сосни. Довідка. Тополі — найкращі пилососи; берези захищають від шуму; сосни — найкращі борці з мікробами. 6

*. Дізнайтесь, які рослини лісу є лікарськими.

Тема. Пора підсніжників.

1. Уважно прочитайте матеріал підручника і запишіть ознаки природи, які вказують на те, що настав час підсніжників.

Збільшуються ______________

зникає _ _________________

дзюрчать ________________

блищать_ ________________

2. Доберіть із тексту і запишіть, якого кольору квіти у

гусячої цибульки _____________

проліска _________________

анемони _________________

підсніжника _______________

пшінки _________________

рясту __________________

Яку з цих рослин занесено до Червоної книги України?

3. Продовжіть речення.

Ранньоквітучі рослини швидко ростуть завдяки своїм ____ і _ _ _, що містять _______

4*. Лісову медунку називають "світлофором". Своїми квітами вона подає сигнали бджолам. Дізнайтеся, як медунка це робить.

Довідка. На одному стеблі у медунки розміщені рожеві квіти, малиново-фіолетові та сині. Перші сигналізують про те, що солодкого соку ще немає; малиново-фіолетові вказують на те, що нектару багато; а сині — соку вже немає.

Тема. Тварини лісу.

1. На с.99 підручника розгляньте зображення лося і дикого кабана. Порівняйте їх і заповніть таблицю.Ознаки для порівняння Лось
Дикий кабан

Зовнішній вигляд (голова, тулуб, ноги, хвіст)

Чим вкрите тіло

Якого кольору шерсть

Чим харчується

Де живе

Чому саме там може житиЗробіть висновок: У лося. і дикого кабана спільне те, що ____________________

Відрізняються вони тим, що ________•

2. Продовжіть речення.

Тварини можуть жити у лісі тому, що:

1)_____________________

2) _____________________

Найбільші звірі наших лісів:

Взимку лісових тварин підгодовують (чим?):

Рудих мурашок називають_ _______ _ .

3. Побудуйте ланцюги живлення (хто чим харчується) за зразком:

Гриби -<— білка -<— куниця.

1) Сойка, жолудь, яструб.

2) Дятел, дуб, жук-короїд, тетерев'ятник.

3) Вовк, жолуді, кабан.

4) Коріння дуба, миші, лисиця.

5*) Сосна, попелиця, горихвістка, сонечко, павук, боривітер.

4. Яким тваринам допоможуть люди, якщо охоронятимуть в лісі ялини і сосни? _______

5. Дізнайтесь, які тварини лісу охороняються законом.

Довідка. Лосі, козулі, дикі кабани. До Червоної книги занесені зубр, кіт лісовий.

6. Відгадайте загадки про лісових мешканців. Слова-відгадки запишіть до певної колонки у таблицю.
Звірі
Птахи
Комахи
1) Має він великі ікла

Ще й густу щетину.

Любить ритися в багні

Та ще й зве родину.

(Кабан).


2) Сам собі у пітьмі світить,

Аби з'їсти когось мітить.

(Вовк).


3) Хто комах з кори виймає,

Про здоров'я лісу дбає?

(Дятел).


4) Не ходжу я, а скакаю,

Бо нерівні ноги маю.

Через поле навмання

Перегнав би і коня.

(Заєць).


5) Сіренька, маленька,

а хоч якого кота

з місця зрушить.

(Миша).


6) То стрекоче, а то кряче,

То занявкає, як кішка.

Ви, напевно, здогадались —

Ну, звичайно, пересмішка.

Вона в лісі навіть ойка,

А зовуть її всі ...

(сойка).


7) Хто на собі ліс носить? (Лось).


8) Скажіть, малята, що воно за птиця?

Усе життя співати в півня вчиться.

Але й досі зна вона всього

Лиш половину пісеньки його.

(Зозуля).


9) Сам чорний, та не ворон,

Є роги, та не бик,

Шість ніг без копит.

(Жук-рогач.).


10) Не звір, не птиця,

а ніс, як спиця.

(Комар).


11) Придивися ти до них:

Бадьорі й веселі.

Тягнуть он з усіх кінців

Гілку для оселі.

Ось один спіткнувся враз,

Бо тяжка та ноша,

І спішить на поміч брат:

Сім'я ж бо хороша.

І без праці ті комахи

Будуть зовсім не ... (мурахи).


12) Довгі задні ноги маю —

Ними пісеньку співаю.

(Коник-стрибунець).


Тема. Охорона лісу.

1. Доповніть речення.

дбаючи про ліс, люди насаджують ________

охороняють _____________

розвішують ______ підгодовують ______

збирають ______ прополюють _____.

2. Дізнайтеся, які рослини і тварини вашої місцевості потребують особливої допомоги.

3. Подумайте і запишіть, як допомогти лісові можете ви.

4. Прочитайте правила поведінки в природі. До кожного з них придумайте і намалюйте свій знак.

— Не ламай гілля дерев та кущів.

— Не пошкоджуй кору дерев.

— Не зривай в лісах та на луках квіти.

— Не збивай гриби, навіть неїстівні.

— Не лови метеликів, джмелів, бабок та інших комах.

— Не руйнуй мурашники.

— Не руйнуй пташині гнізда.

— Не лови диких тваринок і не принось їх додому.

Тема. Луки.

1. Продовжіть речення.

Луками називаються ____________ .

На луках ростуть _____________ .

Тут можна зустріти комах: ________;

птахів: ________;

інших тварин:_ _________

2. Виберіть правильні відповіді.

Трави на луках ростуть високі й соковиті

тому, що там

а) достатньо вологи;

6) багато поживних речовин;

в) достатньо світла і тепла;

г) багато комах;

д) їх переорюють;

е) навесні їх спалюють.

З*. Поміркуйте!

Метелики за будь-якої погоди сідають на квітку так, щоб їхні крильця були вранці обернені на схід, опівдні — на південь, а ввечері на захід. Чому?

4. Серед перелічених рослин підкресліть назви тих, що ростуть на луках. Королиия, жовтець, берізка, конюшина, звіробій, лобода, пирій, тимофіївка, осот, конвалія.

5. Порівняйте між собою ліс і луку. Що в них спільного? Чим вони відрізняються? Який з цього можна зробити висновок?

Тема. Поле.

1. Уважно прочитайте підручник і продовжіть ці речення.

Полем називають _____________ •

Культурні рослини поля.: __________ •

Бур'яни поля: ________________ •

В полі можна зустріти птахів: _______•

Гризуни поля.:_ _______________ .

2. Побудуйте ланцюжок живлення.

Лисиця, зерно, ховрах.

3. Допишіть, якою працею на полях зайняті селяни

узимку: ____________

навесні: ____________

влітку: ____________

восени: ____________ •

Тема. Зернові рослини.

1. Допишіть речення.

Пшеницю, жито, овес, рис, ячмінь називають_ _ _

культурами тому, що у них плід — _ _ _ _ •

У зернових культур корінь росте _______

Стебло називається_ ____________ •

2. Порівняйте рослини пшениці і ячменю та заповніть таблицю.
Ознаки для порівняння
Пшениця
Ячмінь

Висота рослини

Форма коренів

Форма листків

Особливості стебла

Довжина колосся, остюків

форма, довжина зернаТема. Овочеві рослини.

1. Доповніть речення.

За часом дозрівання насіння овочеві рослини поділяються на ______ _і _________•

Однорічні овочеві культури: _________•

Дворічні овочеві культури: __________ .

У теплицях та парниках вирощують: _ _ _ _ .

Щоб зібрати дорідний врожай овочевих культур, овочівникам треба: виростити _______

висадити ________ знищити ______

закласти ______•

2. Побудуйте ланцюжок живлення.

Капуста, їжак, пугач, слимак, жаба.

Зерно, змія, миша, орел.

Тема. Технічні рослини.

1. Запишіть назви технічних культур.

2. Заповніть табличку їх використання.
Технічна культура
Використання

Картопля

Цукровий буряк

Соняшник

Льон3. Запишіть рослини у відповідні стовпчики:

Ліс Поле Луки

Льон, ряст, пролісок, королиця, конюшина, пирій, осот, кукіль, гусяча цибулька, анемона, тимофіївка, жито, буряк, кукурудза.

Тема. Бур'яни поля. Шкідники поля.

1. Продовжіть речення.

Бур'яни завдають шкоди культурним рослинам тим, що

1)_________.

2) _____________________

2. Дізнайтеся і запишіть, які бур'яни поля є лікарськими рослинами. 3. Запишіть, яким культурним рослинам завдають шкоди ці тварини.

Озима совка: ________________

Колорадський жук:_ _____________

Клоп-черепашка: _ ______________

Ховрахи, миші, хом'яки: ____________

Тема. Охорона природи. (Підсумковий урок з розділу "Рослини і тварини лісів, лук, полів").

1*. Дізнайтесь, які джерела забруднення навколишнього середовища існують у вашій місцевості. Що робиться для того, щоб зменшити їх негативний вплив на природу? Запропонуйте у короткій письмовій роботі свій шлях вирішення цих проблем.

2. Згадайте правила поведінки в природі, з якими ви ознайомилися в цьому навчальному році. Подумайте, які з них вам знадобляться під час літніх канікул

Категория: Педагогика | Добавил: Admin (17.11.2007)
Просмотров: 3454 | Рейтинг: 1.8/6 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz