Пятница, 20.04.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Педагогика

Розвиток економічного мислення та засвоєння студентами системи знань з економіки та підприємництва (Частина 2)
1.3.Формування економічної культури, як складова екномічної освітиВирішення доленосних для долі України питань неможливе без усвідомлення того, що народ України поступово стає господарем і власником своєї землі, підприємств і установ, природних ресурсів, інтелектуальної власності та інших складових національного багатства, без формування національного економічного інтересу, без усвідомлення того, що надалі рівень його життя та життя майбутніх поколінь залежать від результатів їх праці , від умілого управління економікою, тобто без формування нового економічного мислення.Саме тому необхідно приділяти відповідну увагу формуванню економічної культури починаючи зі школи.

Економічна культура це відображення в свідомості людей стану економічного життя, сукупності засвоєних економічних знань і досвіду, накопиченого суспільством, який сприяє активній трудовій і суспільній діяльності. До економічної культури входять такі властивості індивіда, як підприємливість, економність, обачливість, вміння швидко і оперативно реагувати на зміну зовнішніх обставин.

Важливо, щоб формування нового економічного мислення проводилося на високому рівні, потрібно, щоб до цього процесу залучались якомога ширші верстви населення і, перш за все, молодь, починаючи зі школи. Саме у молоді шкільного віку потрібно проводити формування нового економічного мислення.

Економічна культура формується здебільшого через освіту і виховання. Економічна освіта полягає у формуванні економічних знань, вмінь та навичок господарювання, засвоєння попереднього досвіду у соціально-економічній дійсності. Економічна освіта спрямована на зміну економічної поведінки людей. На відміну від економічного виховання, економічна освіта здобувається лише в навчальних закладах.Тому економічна культура значною мірою залежить від якості викладання економічних предметів в навчальних закладах.

РОЗДІЛ 2.

Розробка робочої програми навчальної дисципліни “ Політична економія ”.

2.1.Загальні відомості про дисципліну.Актуальність.Мета вивчення.Економіка дуже цікава наука. Навіть серед спеціалістів існує велика кількість суперечок щодо її принципових питань, а про викладання економіки взагалі нема мови – тут діапазон поглядів і різних концепцій ще більший. Тому у кожного викладача може бути своє бачення викладання певної дисципліни, яке він реалізує у власній програмі.

Програма, що пропонується у даній роботі, розрахована на студентів першого курсу вищих навчальних закладів. Програма грунтується на базовій освіті учнів з різних шкільних предметів. Як явище, економіка пов’язана з багатьма сферами діяльності, тому можна прослідкувати тісний зв’язок курсу “Політична економія” з такими предметами як географія, історія, математика, економіка (якщо викладається в рамках шкільної програми). Курс “Політична економія” необхідно вивчати на першому курсі ВУЗу, тому що він містить базові знання з історії розвитку економічнлї думки, знання з мікро- та макроекономіки, тобто фундаментальні засади економічної теорії. Даний курс спрямований на те, щоб надати необхідні знання студентам для того, щоб вони вільно орієнтувались в механізмах економічних процесів, що допоможе їм в майбутньому при вивченні таких дисциплін, як “Фінанси”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент , “Інвестиційна діяльність”, “Бухгалтерський облік” тощо.

Мета дисципліни “Політична економія”.

Політична економія є наукою про суспільство, його економічний лад та економічні відносини, а також про форми прояву цих відносин та закономірності їх розвитку. Отже мета викладання курсу оплягає в засвоєнні і розумінні студентами закономірностей дій економічних законів та функціонування економіки в цілому.

Завдання курсу полягає у наданні базових економічних знань та вмінь, а саме:

Студенти повинні знати:

- що вивчає економічна теорія;

- що таке процес виробництва;

- форми суспільного виробництва;

- загальний механізм функціонування ринку;

- економічна суть попиту та пропозиції;

- функції грошей та їх типи;

- що таке заробітна плата, рента, процент, підприємницький доход;

- підприємство та його види;

- що таке прибуток і валовий доход;

- причини та наслідки інфляції;

- види податків;

- структура і роль кредитної ситеми;

- форми та роль цінних паперів;

- закономірності суспільного відтворення;

- фактори економічного зростання;

- еволюція основних соціально-економічних систем;

- основні риси та тенденції розвитку світового господарства;

Студенти повинні вміти:

- розуміти закономірності розвитку економічних процесів;

- керуючись знаннями про способи отримання прибутків в ринковій економіці, обрати власний спосіб отримання доходів;

- свідомо зробити вибір сфери підприємницької діяльності;

- оцінити сучасний стан економіки в Україні;

- аргументувати та відстоювати свою власну позицію щодо проблемних питань з економіки.


Даний курс також має більш широкі завдання. Він сприяє самовизначенню студентів, дає можливість знайти своє місце в житті, тому що знайомить з тим основним, від чого залежить прийняття рішення про подальшу діяльність (можливо, підприємницьку). Крім того, розуміння економічних процесів розвиває світогляд студентів, формує їх сприйняття довколишнього світу. Є надія, що виклідання подібних курсів сприятиме розвитку самосвідомості молодих громадян України, а це, в свою чергу, буде основою становлення нашої країни як держави європейського рівня.
2.3. Самостійна робота.Форми і методи контролю.


Навчання за даною програмою передбачає, як було зазначено вище, самостіну роботу студентів, яка проводитиметься у різних формах. В першу чергу, учневі пропонується самостіне вивчення обов’язкової та додаткової літератури до програми курсу. В другому семестрі вивчення данної дисципліни передбачає написання курсової роботи за вибраною студентом темою. В курсовій роботі студент зможе в повному обсязі розкрити свої можливості щодо розкриття проблемних і актуальних питань. По окремим темам студенти можуть готувати реферати, користуючись запропонованою літературою, чи самостійно підбирати цікавий матеріал, а також самостійно розбирати повсякденні ситуації з точки зору отриманої інформації.

Для самостійного домашнього виконання студентам може бути запропоновано розробити ділові ігри (наприклад, про створення власного підприємства, де студенти можуть на власний розсуд вибрати форму власності підприємства, його вид, сферу і межі діяльності; студенти повинні обгрунтувати свій вибір, для чого їм буде потрібно ознайомитись з додатковою літературою та законодавчими актами), ігри, які можна програти під час заняття і які будуть відповідно оцінені.

Майже для всіх семінарських занять студентам буде запропоновано підготуватися до відповідей на питання по підручникам (матеріалам прочитаних лекцій).

Робота з учнями по даній програмі передбачає кілька видів контролю.На кожному практичному занятті буде здійснюватись поточний контроль. Поточний контроль проводитиметься в формах опитування, бесіди, дискусії. Дані методи контролю будуть здійснюватись при фронтальному поточному контролі.

Також може бути здійснений індивідуальний поточний контроль. Методами здійснення цього виду контролю є письмова робота студентів та індивідуальна робота по різним ситуаціям.

В кінці вивчення кожного розділу програми передбачено проміжний контроль, який буде реалізовано у формі контрольних робіт. В кінці першого та другого семестрів відбудуться іспити. Іспит після першого семестру можна вважати проміжним і одночасно підсумковим контролем, а іспит в кінці вивчення курсу – остаточним підсумковим контролем . Іспити будуть проводитись в письмовій формі протягом двох астрономічних годин. Кожен студент отримає ряд питань по різним темам, на які він повинен буде відповісти в своїй екзаменаційній роботі.

В своїй контрольно-оцінювальній діяльності я використаю такі критерії:

· правильність відповідей ;

· повнота відповідей ;

· самостійність виконання завдання ;

· творчий підхід .

Для оцінювання роботи студентів я використаю оцінки в цифровій формі від 2 до 5.

Крім того , можна спробувати контролювати засвоєння теми по тій самостійній роботі , яка була запропонована у попередньому пункті. На мою думку, студент, який добре зорієнтувався у ситуації повсякденного життя , визначив функції елемнтів зовнішнього оточення, вже отримав необхідний базовий рівень знань . Але самостійну роботу не варто оцінювати цифровим методом , краще застосувати інші стимули ,наприклад, зменшити кількість питань у контрольній роботі або запропонувати питання на вибір при проведенні іспиту.


Рекомендована література


1. Основи економічної теорії ( за редакцією С.В.Мочерного ).-Тернопіль:АТ “Тарнекс”,1993.

2. Гальчинський А.

Основи економічної теорії-К.; “ Либідь ”, 1996.

3. Экономика. Учебник . Под редакцией А..С.Булатова.-М.: БЭК,1994.

4. Макконел К.Р., Брю С.А. Экономикс.-М.: Республика,1992.

5. Макроекономіка . Підручник. За редакцією А.Г.Савченка –К.: “ Либідь ”,1995.

6. Эдвин Дж.Долан. Макроекономика. АОЗТ “ Литера плюс ”,1994.

7. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроекономика :в 2т.(под редакцией Гальперина В.М.).-С.-Пб.: Экономическая школа,1994.

8. Маршалл А. Принципы политической экономии : в 3 т.: Пер. с англ.- М.: Прогресс,1983.


РОЗДІЛ 3.

Підготовка навчально-методичного блоку до теми “Цінні папери. Ринки цінних паперів ” з курсу “ Політична економія ”


3.1.Актуальність теми на сучасному етапі розвитку економіки в країні, її мета та завдання

Із розробленої програми курсу “ Політична економія ” я обрала тему “Цінні папери.Ринки цінних паперів ” тому, що до переходу економіки України від централізованої до ринкової народна освіта не готувала спеціалістів такого спрямування. Як відомо , кожна людина , знаючи основи знань про цінні папери та фондовий ринок , може застосовувати їх в своїй професійній діяльності та в повсякденному житті. Знання з даної теми принесуть користь і тим, хто не не планує пов’язувати своє життя з діяльністю на фондовому ринку. Вони відіграють значну роль для кожного з нас, адже допомагають навчитись керувати власними грошовими ресурсами.

Мета вивчення теми “Цінні папери.Ринки цінних паперів” -дати студентам знання про цінні папери та фондовий ринок, познайомити їх з основними поняттями , які містиь дана тема, а також визначити роль та місце цінних паперів в підприємницькій діяльності та в повсякденному житті.

Дана тема містить багато категорій та понять. Але я ставлю за мету вивчення базових понять , які допоможуть студентам зрозуміти суть цінних паперів, що вони зможуть легко засвоїти , враховуючи їх вікові та психологічні особливості.

Отже, вивчення даної теми дасть можливість отримати необхідні знання з функціонування ринку цінних паперів та діяльності фондової біржі, а саме: поняття фондового ринку як складової ринку фінансових ресурсів, особливості фондового ринку та його структури; поняття цінного паперу як товару, що реалізується на фондовому ринку, класифікація цінних паперів, їх види та особливості; поняття фондової біржі як оорганізованого постійно діючого ринку цінних паперів та як спеціалізованої фінансово-посередницької установи з організаційно-правової точки зору; роль та функції фондової біржі щодо руху цінних паперів; склад учасників біржового ринку, їх визначення; види операцій з цінними паперами та процес їх реалізації; поняття та сутність біржових угод фондової біржі та їх видів.

Засвоєння даної теми дає можливість сформувати вміння щодо:

·застосування вище вказаних знань в практичній діяльності, для аналізу конкретної економічної ситуації, що склалася на фондовому ринку;

·визначення видів операцій, які здійснюються на фондовій біржі; можливості користування послугами фондової біржі.

3.2. Модель засвоєння бази знань по темі

Модель засвоєння бази знань теми -- це перелік елементів бази знань з визначенням рівня засвоєння кожного елементу.

Виділяють три рівня засвоєння: репродуктивний, реконструктивний, творчий.

Базу знань теми можливо поділити на три групи:

1) поняття та терміни;

2) теоретичні знання;

3) прикладні знання.

3.4.Рекомендації щодо проведення навчальних занять по даній темі.Пiд час викладення теми особлива увага звертаеться на ставлення студентiв до навчального предмету. Це вiдношення формуеться пiд впливом наступних роздумiв :

- свiтоглядне значення предмету (наскiльки вiн допомагае зрозумiти закони розвитку природи та суспiльства, розiбратися в суспiльних явищах);

- пiзнавальне значення предмета (наскiльки вiн поширює кругозiр, дае цiкавi, портрiбнi знання, розкривае невiдоме);

- суспiльне значення предмета, його роль в науковому, суспiльному, культурному та економiчному життi краiни;

- практичне значення предмету для даного учня (зв'язок з намiченою професiею, можливiсть оволодiння корисними вмiннями та навичками);

- легкiсть засвоення даного предмету, до якого учень вiдчувае себе бiльш здiбним;

- добре викладання даного предмету.

З перерахованих мотивiв для студентiв найбiльш значимi мотиви практичнi (зв'язок з професiею, можливiсть отримати кориснi вмiння та навички) та пiзнавальнi.

Програмою передбачено 4 години на вивчення теми .Дві години відводяться на лекцію, і дві години – на семінарське заняття. Спочатку проводиться лекція, на якій в оглядовій формі будуть викладені базові поняття та знання. Лекція виконує проблемно-установчу функцію, що забезпечує керування пізнавальною діяльністю студентів у процесі самопідготовки.


Лекція

Мета

Мета заняття: сформувати у учнів уявлення про ринок цінних паперів, фондову біржу, показати необхідність вивчення цієї теми, засвоїти основні терміни та поняття,мати загальні знання щодо процесів, що проходять на ринку цінних паперів.

Перед тим, як почати свою розповідь про ринок цінних паперів,викладач повинен знайти спосіб зацікавити слухачів даним матеріалом, щоб вони зрозуміли важливість теми, що вивчається, необхідність знань по темі в сучасному житті, важливість цих знань в майбутньому. Можно розпочатизаняття з того, що запитати студентів, чи чули вони про такі поняття, як приватизація, цінні папери, ринок цінних паперів. Напевно, більшість з них отримали приватизаційні сертифікати. Всі розуміють, що можна обміняти їх на акції підприємства чи організації. Але не всі знають, які існують способи отримання доходів по цінним паперам. Все це дуже важливо в умовах ринкової економіки. Про всі ці поняття, про процес формування і становлення ринку цінних паперів, про Українську фондову біржу необхідно розповісти. Вивченню даної теми потрібно приділити особливу увагу. Ніхто не знає, що нас чекає в майбутньому, можливо, хтось із студентів буде займатися підприємницькою діяльністю, буде одним із власником акціонерного товариства, буде мати безпосередній зв`язок з такими поняттями, як «ринок цінних паперів»,«фондова біржа». Може хтось буде учасником фондової біржі, а хтось посередником. А для того, щоб працювати в цій сфері діяльності, насамперед потрібно добре розумітися на законах, принципах, функціях ринку цінних паперів і фондової біржі.

Завдання теми: розкрити суть тих явищ і процесів, що вивчаються; вивчення досвіду світового розвитку щодо ринку цінних паперів.

При викладанні теми «Цінні папери.Ринки цінних паперів» необхідно більше уваги приділяти не словесному пояснюванню, а поданню інформації по темі за допомогою схем, зразків цінних паперів, навчати методом системно-структурного аналізу поряд з іншими методами навчання, що допоможе розвинути пізнавальні інтереси, творче мислення, а також сформує науковий світогляд. Доцільно показати зразки цінних паперів.

На мій погляд, матеріал, який я хочу представити для засвоєння нових знань по темі тісно пов’язаний з попередніми темами програми.

Інформація для лекції була обрана виходячи з принципів лаконічності , щоб не завантажувати студентів зайвою інформацією, з використанням основних понять, які дозволяють найбільш повно розкрити тему. Ці поняття відповідають розробленій базі знань.

Крім роботи з інформацією , отриманою студентами на лекції , студентам пропонується самостійно вивчити обов’язкову літературу при підготовці до семінару, а також вивчити додаткову літературу , що розширить світогляд по заданій темі.

Доцільно запропонувати студентам написати реферат по даній темі. Такий вид самостійної роботи дає можливість студентам сформувати більш повні та глибокі знання з заданої теми. Як відомо, головна мета навчання – навчити слухачів самостійно формувати знання, вміння та навички.
Розподiл часу на лекцii.

* органiзацiя до 3 хв.

* визначення мети заняття до 4 хв.

* мотивацiя до 4 хв.

* актуалiзацiя опорних знань до 6 хв.

* подання матерiалу до 55 хв.

* закрiплення засвоеного до 4 хв.

* завдання самостiйноi роботи до 4 хв.


Органiзацiйний момент не повинен займати багато часу, бо пауза на початку заняття розслабляе студентiв. Це створюе атмосферу вiдпочинку, а не плiдноi працi. Тому найкраще обмежитися 5 хвилинами для привiтання та перевiрки присутнiх.

Пiсля органiзацiйного моменту потрiбно сформувати мету заняття i, бажано, записати ii на дошцi та взошитах. На це пiде до 4 хвилин.

Обов'язковим моментом лекцii повинно бути зацiкавлення студентiв темою. Якщо це вiдбудеться, то можна вважати, що матерiал буде засвоено. Для зацiкавлення можна провести комунiкативну атаку. Вона повинна захопити учнiв, показати, що знання цiеi теми дуже важливе для життедiяльностi людини (до 4 хвилин).

Актуалiзацiя опорних знань потрiбна для формування того грунту, на який "ляже" нова тема. Актуалiзацiя опорних знань допомагае зв'язати попереднi теми з новою i, таким чином, у студентiв формуеться сисьтема знань (на це може пiти вiд 5 до 10 хвилин, в залежностi вiд того, як давно цi знання були отриманi).

Викладення матерiалу найбiльш вiдповiдальна частина лекцii. На цьому етапi проходить передача знань вiд викладача до студентiв. Тому на його проходження вiдводиться максимально часу (вiд 40 до 60 хвилин).

Закрiплення матерiалу служить кращому запам'ятовуванню вже пройденого. Оскiльки тут передбачаеться поворення основних моментiв теми, то й часу займае вiдносно небагато (3-5 хвилин).

Завдання самостiйноi роботи може бути рiзного обсягу. В середньому на нього вiдводиться 4 хвилини.

На занятті-засвоєнні доцільно провести ділову гру. Бiля 10 хвилин використовуеться на органiзацiю дiловоi гри, розподiл ролей та iн. Тривалiсть гри - приблизно 40 хвилин. За цей час студенти повиннi встигнути розiграти ситуацiю, обмiнятися думками та прийти певних висновкiв. На пiдведення пiдсумкiв гри та ii аналiз вiдводиться 15 хвилин.

На практичному заняттi достатньо часу мае бути вiддана

розгляду практичних прикладiв.Матеріали для проведення лекцій.


3.5. Опорний конспект лекцій.


Ринок цінних паперів - специфічна сфера ринкових відносин, де об”єктом операцій виступають цінні папери, тобто основний товар на цьому ринку - цінні папери. На ньому здійснюється емісія (випуск), купівля-продаж цінних паперів, формується ціна на них, урівноважується попит і пропозиція.

Об”єкти - те, на що спрямована діяльність ринку, а саме те, що виступає об”єктом операцій, тобто цінні папери.

Суб”єктами операцій на ринку цінних паперів виступають ті, хто здійснює операції з цінними паперами: емітенти, інвестори (покупці) та посередники при укладанні угод.

Первинний ринок - це ринок, на якому розміщуються вперше випущені (емітовані) цінні папери, відбувається мобілізація капіталів корпораціями, товариствами, підприємствами і запозичення ними коштами та державою.

Вторинний ринок - це ринок, де продаються і покупаються раніше випущені цінні папери, відбувається зміна їх власників.

Фондовий ринок -- система відносин купівлі-продажу цінних паперів та інших фондових цінностей і фінансових активів.

Фондова біржа -- організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок купівлі-продажу цінних паперів.

Фондова біржа -- фінансово-посередницька установа з регламентованим режимом роботи, де здійснюються торгівельні операції між продавями та покупцями фондових цінностей за участю біржових посередників за офіційно закріпленими правилами.

Цінний папір -- це відповідним чином офрмлений документ, який має низку обов’язкових реквізитів і виражає майнові (боргові) відносини між сторонами та підтверджує право на якесь майно чи грошову суму.

Цінний папір -- грошові й товарні документи, володіння якими дає можливість здійснити виражені в них майнові права.

Акція -- цінний папір, який засвідчує участь його власника в капіталі акціонерного товариства і надає право на одержання певної частини прибутку у вигляді дивіденду.

Дивіденд -- частина чистого прибутку акціонерного товариства, який розподіляється між акціонерами залежно від числа акцій, що їм належать.

Акція проста (звичайна) надає право брати участь в управлінні акціонерним товариством.

Акція привілейована надає право першочергового отримання дивідендів, але водночас не дозволяє брати участь в управлінні акціонерним товариством.

Облігація -- цінний папір, який дає його власнику право одержувати прибуток у вигляді фінансової процентної ставки.

Сертифікат -- документ, що засвідчує волоління цінними паперами.

Сертифікат депозитний -- свідоцтво про терміновий процентний вклад у комерційному банку.

Вексель -- письмове боргове зобов’язання встановленої форми, що дає право його власнику (векселедержателю) вимагати від боржника (векселедавця) сплати зазначеної суми грошей у вказаний строк.

Іменний цінний папір -- цінний папір, власник якого має бути відомий емітенту, що веде чи доручає своєму уповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів.

Цінні папери на пред’явника -- ціні папери на яких не вказане ім’я власника або які не мають власника, чиє ім’я занесене в реєстр емітента.

Номінал -- номінальна вартість, зазначена на цінних паперах, грошових знаках.

Номінальна вартість -- 1. Акції: розмір частини статутного фонду товариства-емітента, що відповідає одній акції в момент випуску.

2. Облігації: розмір боргового зобов’язання, що надається кожною облігацією своєму власникові.

Емісія цінних паперів -- випуск акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та інших довгострокових і короткострокових зобов’язань.

Емітент -- держава (в особі центрального або місцевого органу влади, управління), а також підприємства, організації, компанії, що втпускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно розрахункові документи.

Інвестор -- юридична або фізична особа, яка здійснює інвестиції з метою одержання прибутку.

Інвестиції -- довгострокове вкладення капіталу в промисловість, агропромисловий сектор, інші підприємства та в цінні папери з метою одержання прибутку.

Посередник -- професіонал біржового ринку, який збирає заявки інвесторів для їх наступноо передання на ринок.

Дилер -- особа або фірма, що спеціалізується в торгових операціях з цінними паперами і купує чи продає їх від свого імені та за свій рахунок.

Брокер -- зареєстрований посередник (агент) при укладенні угод між покупцями та продавцями товарів, валют, інших цінностей на фондових і товарних біржах; брокер здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, отримуючи за посередництво певну плату (брокерську комісію).

Маклер -- професійний посередник при укладанні торгівельних або біржових угод.

Лістинг -- внесення акцій компаній до списку акцій, що котируються на певній фондовій біржі.

Котируваня -- встановлення курсів іноземних валют, цінних паперів, цін на біржові товари відповідно до чинних законодавчих норм та усталеной практики.

Курс цінних паперів -- ціна за якою продаються й купуються цінні папери на фондових біржах.

Спред -- загальна різниця між ціною, одержаною емітентм за випущені цінні папери, й ціною, сплаченою інвестором за ці цінні папери.

Маржа -- сума, що виплачується покупцем, коли він використовує брокерський кредит для купівлі або продажу цінних паперів.

Ажіо -- перевищення ринкових курсів золота, грошових знаків, векселів, цінних паперів щодо їхньої номінальної (офіційної) вартості.

Дизажіо -- відхилення біржового курсу цінних паперів, фондових цінностей, грошових знаків у бік зниження порівняно з їхньою номінальною вартістю.

Опціон -- 1) право вибору платежу чи відмова від нього, яке надається одній із сторін умовами контракту або зміною його початкових умов; 2) угода, за якою власник опціону отримує право протятом обумовленого терміну купити чи продати акції за фіксованою ціною.

Ф’ючерсні (термінові) угоди -- різновид термінових угод на товарній або фондовій біржі, які передбачають виплату грошової суми за товар або акції через певний строк після укладення угоди за ціною, яка визначається контрактом.Матеріали для практичного заняття.


3.6.Розробка методичного забезпечення теми.


На занятті закріплення матеріалу, крім перевірки домашнього завдання і опитування, важливо розглянути з учнями конкретну ситуацію, що може виникнути на ринку цінних паперів, провести рольову гру. Викладачем проводиться самостійна робота в класі, що може бути в вигляді тестів. Самостійна робота проводиться під керівництвом вчителя, якщо необхідно, він може надати допомогу учням і здійснює контроль за її результатами.

В процесі перевірки знань студентів доцільно проводити також економічні диктанти, в ході яких вони повинні дати визначення основних понять по темі уроку. При засвоєнні нових знань завдання мають велике значення, тому що на практиці учні краще засвоять і зрозуміють новий матеріал.


Для засвоення елементiв бази знань студентам можно запропонувати ситуацiю, рiшення якоi потребуе вiд них звертання до додатковоi лiтератури.

Уявимо, що п'ятеро студентiв групи - експерти з питань Ціннмх паперів, якi були запрошенi на прес-конференцiю для того, щоб вiдповiсти на питання представникiв рiзних перiодичних печатних видань по проблемi становлення ринку цінних паперів. Решта студентiв будуть грати ролi журналiстiв, якi задають питання експертам.

Завдання для "журналiстiв" полягае в тому, що пiсля проведення пiдготовчоi роботи з запропонованою лiтературою, а також працюючи з каталогом та самостiйно вивчивши лiтературнi джерела з заданоi теми, вони повиннi сформулювати кiлька питань, якi будуть запропонованi "експертам" на прес-конференцii. Питання в письмовому виглядi здати викладачу, який сгрупуе iх за направленнями та запропонуе студентам, що грають роль експертiв, для пiдготування вiдповiдей.

В свою чергу, "експерти" також повиннi вивчити додаткову лiтературу та бути готовими вiдповiдати на питання. Бажано було б мати невеликi конспекти (реферати), якi будуть слугувати основою для виступу експертiв.

В ходi прес-конференцii треба буде з'ясувати, які існують цінні папери, в чому іх різниця, в чому проблема становлення ринку цінних паперів, перспективи розвитку цього ринку.


Завдання на дії:

Студенту ставиться задача:

У вас є 100$,і ви можете купити акції 2-х підприемств А і Б.Які акції ви купити і скільки буде дорівнювати ваша доля в уставному фонді підприемства.Якщо є такі дані :номінальна вартість акцій підприемства А-5гр,Б-10гр.Курсова вартість продажу акцій підприемства А-10гр,Б-25гр і підпримство А отримало інвестиції на розвиток виробництва.

Рішення:

1. За 100гр можна купити акцій підприемства:

А-------100/10=10шт.

Б--------100/25=4шт.

2. Частку долі у установчому фонді маемо:

А-------10шт*5гр=50гр.

Б-------4*10гр=40гр.

3. Бажано купити акції підприємства А ,тому що у цьому випадку ми маемо більшу долю в уставному фондв підприемсва і перспективу отримання великіх диведентів внаслідок використання інвестицій.

Пояснення: При розв'язуванні ціеї задачи закріплюеться матеріал що стосуеться всіеї теми. У юнаків формуеться уявлення ,що є різні вартості акцій.Студент проводить розумові дії: аналізуючи інформацію з критерію корисності вкладення грошей в різні види акцій.

Подавати це завдання змінюючи цифри можна декільком учням.

Цім досягаеться мета ,що полягае в формуванні певних вмінь та навичок,що до діяльності на ринку цінних паперів та оцінки ефективності вкладення грошей у цінні папери.


В кінці заняття можно запропоновати дати відповіді на тестові запитання.

Тести двох видів - відкриті та закриті.

Закриті тести - тести в яких подано готовий перелік відповідей з яких потрябно вибрати єдину правильну відповідь.

Відкритий тест - тест на продовження виразу. Наприклад подається початок визначення, завданям учня є продовжити це визначення.

В наведеному прикладі наведено 10 тестових запитань. Критерії оцінки мають бути наступні:

5 - дано правильну відповідь на 8 або більше тестових питань

4 - дано правильну відповідь на 6 або 7 тестових питань

3 - дано правильну відповідь на 4 або 5 тестових питань

2 - кількість правильних питань менше 4


Нижче кожного питання наведено правильну відповідь. Зрозуміло в тестовому завданні вони не будут подані.

ТЕСТИ ДО ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

1. Вибрати правильну відповідь.

Власники простих акцій мають право голосувати на зборах акціонерів. 1) Так; 2) Ні Відповідь: 1)

Власники простих акцій мають фіксований дивіденд.

1) Так; 2) Ні Відповідь: 2)

Чи є акції товаром?

1) Так; 2) Ні Відповідь: 1)

Власники облігацій користуються правами власників корпорацій.

1) Так; 2) Ні Відповідь: 2)

2. Продовжити відповідь .:

Ринок цінних паперів - це ... ...

Цінний папір - це документ, який засвідчує ... ...

Облігація- це свідоцтво про ... ...

Фондова біржа - це спеціалізована установа ... ...

3. Встановити відповідність

Терміну зліва підібрати значення справа

1. Акція А. Комерсант, який укладає угоди за

дорученням клієнта.

2. Дивіденд Б. Місце масових угод по продажу

товарів.

3. Брокер В. Прибуток, який отримує власник

акції.

4. Біржа Г. Цінний папір, який дає право на

частину капітала корпорації.

5. Позичковий процент Д. Розмір плати за право користу-

вання грошима.

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б, 5Д.


4. Знайти відповідні особливості

Цінні папери Особливості

1. Прості акції А. Свідчать про надання займу.

2. Привілійовані Б. За ними встановлен фіксований

акції процент.

3. Облігації В. Дають право голоса на зборах

акціонерів.

Відповідь: 1В, 2Б, 3А.


5-9. Вибрати правильну відповідь.

5. Первинний ринок цінних паперів

а) де обертаються раніше емітовані цінні папери

б) поділяється на ринок капіталів та ринок кредитів

в) на якому відбувається початкове розміщення цінних паперів се-

ред інвесторів

Відповідь: в.

6. Дивіденд - це

а) вид податку

б) прибуток, який отримує акціонер за акцією

в) вид послуги

Відповідь: б.

7. Фондова біржа - це

а) аукціон

б) постійно функціонуючий ринок

в) регіструє курси цінних паперів

Відповідь: а, б, в.

8. Брокер - це

а) посередник на ринку цінних паперів

б) емітує цінні папери з метою отримання додаткових грошових ресурсів

в) зводить продавця з покупцем, отримуючи за посередництво комісійні

Відповідь: а, в.

9. Ділер -

а) держава

б) купує цінні папери від свого ім`я і за свій рахунок з метою їх

перепродажу

в) посередник на ринку цінних паперів

Відповідь: б, в.

10.Закінчить відповідь:

Курс акції залежить від річного дивіденду, який вона приносить,

відносин між попитом і пропозицією і ... ...

Відповідь: рівня позичкового проценту.

Курс облігації залеже від її номінальної вартості, річного при-

бутку, який вона приносить, рівня позичкового проценту, відношення по-

пита і пропозиції, а також ... ...

Відповідь: кількість років, які залишилися до погашення облігації.


Але існує інший альтернативний варіант. Психологи стверджують, що спосiб здiйснення контролю (хто контролюе) принципiального значення для якiсного засвоення не мае. В той же час новизна способу контролю, наприклад, в умовах змагання ( при роботi студентiв парами, де здiйснюеться взаемний контроль) сприяе створенню позитивної мотивацii.

Такий спосiб контролю (парами) можна впровадити i пiд час вивчення студентами теми "Цінні папери.Ринки цінних паперів". Наприклад, можна запропонувати студентам, якi працюють в парi, визначити властивості тих чи інших цінних паперів, а пiсля виконання завдання обмiнятися робочими зошитами та перевiрити результати у свого товариша i зробити висновки.


Опитування як форма облiку успiшностi теж пропонуеться. Але воно проходить для бiльшостi студентiв в афектнiй ситуацii, не вiдображаючи рiвень реальноi успiшностi. Опитування проводиться пiсля викладення нового матерiалу. Воно направлене на те, щоб з'ясувати як успiшно студенти засвоiли новий матерiал i чи потрiбнi додатковi роз'яснення по темi, або по окремим питанням. Опитування пропонуеться проводити не вiдразу пiсля викладення матерiалу, а через певний промiжок часу, за який знання вляглися в пам'ятi студентiв.

Контрольним заходом по темi може бути i виконання самостiйноi роботи, яка мае бути максимально наближена до умов реальностi.

Заключення


В випускнiй роботi на основi аналiзу лiтературних джерел, узагальнення практики пiдготовлено дидактичну розробку теми "Цінні папери.Ринки цінних паперів".

Ознайомившись на практицi з методикою викладання економiки, можна зробити висновок, що процес навчання - це доволi кропiтка робота, яка вимагае вiд викладача великої вiддачi та самовiдданостi предмету.

Дана розробка покликана допомогти викладачу в пiдготовцi по темi "Цінні папери.Ринки цінних паперів". Я розумію, що робота недосконала. Вона має свої "плюси" та "мінуси".

В роботі була подана розробка методичного забезпечення теми «Цінні папери. Ринок цінних паперів», розглянута структура заняття-засвоєння, його окремі частини, методи формування пізнавальної активності в процесі навчання та методика використання різних форм контролю економічних знань. Зазначався також вплив властивостей освітньо-вікової групи на зміст, форми та методи навчання.

У роботі використані різні методи навчання стосовно даної теми. Під час семінару йде постійна перевірка, наскільки студенти запам'ятовують викладений матеріал. Студентам постійно доводиться працювати не тільки з новим матеріалом, але й з викладеним раніше, що дозволяє формувати у них розуміння цілісності економічного механізму . Використання методів активізації навчання дозволяє зберігати активність студентів протягом заняття.

Дану роботу можна вдосконалювати , використовуючи різні форми подачі нового матеріалу чи його закріплення , різних прийомів мотивації, проведення ділових та рольових ігор. При необхідності можна переглянути критерії та норми контрольно-оцінювальної діяльності.

При розробці даної роботи я намагалась максимально враховувати психологічні особливості даної вікової групи, орієнтуючись на виявлення студентами різних творчих здібностей, а також стимулювати їх до самовдосконалення, самоосвіти,самовиховання.


Список використаної літератури:


1. Аксьонова О.В.

Методика викладання економіки:навч.посібник.-К.:КНЕУ,1998.-280с.

2.Борисов Е.Ф., Волков Ф.М.

Основы экономической теории.- Учебное пособие.-М., Высшая школа, 1994-224с.

3.Дзюбик С., Ривак О.

Основи економічної теорії.-К.:Основи,1994-336с.

4.Економічний словник-довідник: За ред.доктора екон. наук,проф.С.В.Мочерного-К.:Феміна,1995-368с.

5.Основи економічної теорії: за ред.проф.Ю.В.Ніколенка.-К.:"Либідь",1998.

6.Лихачев Б. Т. Педагогика. - М. : “Прометей”, 1996.

7.Макконел К.Р., Брю С.Л.

Экономикс: принципы,проблемы и политика.-К.,Хагар-Демос,1993-785с.

8. Райзберг Б.А.

Экономическая энциклопедия для детей и взрослых.-М.:АОЗТ

"Нефтехиминвест",1995-688с.

9.Райзберг Б.А, Лозовский Л.М.,Стародубцева Е.Б.-Современный эко
Категория: Педагогика | Добавил: Admin (18.11.2007)
Просмотров: 1784 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz