Четверг, 26.04.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Банковское дело

Фінансовий стан підприємства (Частина 1)
ПЛАН.
Вступ.

І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність……………………………… … 4

ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства……………………… 11

1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства……………………………………… 11

2. Аналіз активів підприємства……………………………… 15

3. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства……………………… 17

4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства… 24

5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства……………………………………………………29

6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства… 34

ІІІ. Висновки і пропозиції………………………………………………37

Література………………………………………………………………… 40

Додатки.

ВСТУП.Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.


Розділ І.

Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність.Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:
а) визначення динаміки показників інтенсифікації;
б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;
в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;
г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;
д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.

Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва
Показники
Минулий
рік
Звітний
рік
Відхилен-ня, %

1. Валова продукція в співставних цінах
23436
15929
67

2. Промислово-виробничий персонал
3707
3343
90

3. Фонд оплати праці з нарахуваннями
2603
2513
96

4. а) Основні виробничі фонди
б) Амортизація
262211
2877
261559
3598
99

125

5. Оборотні засоби
19407
25099
129

6. Матеріальні затрати
13443
12429
92

7. Продуктивність праці (с.1 : с.2)
6,3
4,8
76

8. Продукція на 1 грн. оплати праці (с.1 : с.3)
9
6,3
70

9. Матеріаловіддача (с.1 : с.6)
1,7
1,3
76

10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а)

б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б)
0,08

8,1
0,06

4,4
75

54

11. Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів) (с.1 : с.5)
1,2
0,6
50В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 76%, зарплатовіддача – 70%, матеріаловіддача – 76%, фондовіддача основних виробничих фондів – 75%, оборотність засобів – 50%.

За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.

Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації.Види ресурсів
Динаміка якісних показників коефіцієнт
Приріст(-) спад(+) ресурсів на 1% спаду продукції,%
Частка впливу на 100% спаду продукції
Відносний перерозхід ресурсів, тис.грн.

Екстенсивних факторів
Інтенсивних факторів

1.Промислово-виробничий персонал

2. Оплата праці

3. Матеріальні затрати

4. а) ОВФ

б) Амортизація

5. Оборотні засоби.
0,76


0,7

0,76

0,75

0,54

0,5
0,3


0,12

0,24

0,03

-0,76

-0,87
-30


-12

-24

-3

+76

+87
-70


-88

-76

-97

-176

-187
859,3


769

3422,2

85877,6

1670,4

12096,3

Комплексна оцінка всесторонньої інтенсифікації.

0,66

-0,042

-4,2

-95,8

102165,1У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції – промислово-виробничого персоналу на 30%, оплати праці на 12%, матеріальних витрат на 24%, основних виробничих фондів на 3%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: амортизація на 76%, оборотні засоби на 87%. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перерозходу.

Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об’ємів виробництва.

В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%.

З проведених розрахунків (табл. 2) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне.

Нераціональне використання всіх видів ресурсів підтверджуються розрахунком відносного перерозподілу ресурсів. Він розраховується наступним чином: від часткового показника звітного року мінусується базовий частковий показник скоригований на коефіцієнт росту обсягу виробництва.

Так найбільший перерозхід відбувся по таких видах як основні виробничі фонди (на 85877,6 тис.грн), оборотні засоби (на 12096,3 тис.грн), що свідчить про погіршення використання майна на підприємстві.

Сукупний відносний перерозхід можна визначити як суму перерозходів по основних видах ресурсів: матеріальні затрати, промислово-виробничий персонал, ОВФ, оборотні засоби. Він складає 102165,1 тис.грн.

Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси.

Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників.

Для розрахунку динаміки сукупних затрат просумуємо затрати по всіх ресурсах:

Минулий рік — 2603+262211+19407+13443=297664 (тис.грн.)

Звітний рік — 2513+261559+25099+12429=301600 (тис.грн.)

Динаміка сукупних затрат визначається як відношення затрат звітного року до базового:

301600 / 297664=1,013

Співставленням динаміки продукції і динаміки сукупних ресурсів визначається динаміка якісних показників:

0,67 / 1,013=0,66

дані свідчать, що якісне використання ресурсів погіршилося на 34%.

Приріст сукупних ресурсів на 1% спаду обсягів виробництва дорівнює 1,3 : (-31)=0,042, що свідчить про нераціональне використання ресурсів.

Відповідно частка екстенсивних факторів на 100% спаду продукції – 4,2 % і інтенсивних факторів – 95,8%. З проведених розрахунків можемо зробити висновок, що спостерігається погіршення інтенсифікації виробництва і свідчить про: нераціональне і неефективне використання технологій на підприємстві; погану організацію праці; нераціональне використання сировинних ресурсів і т.п.

Узагальнюючим показником всесторонньої інтенсифікації для умов підприємств виступає рівень загальної рентабельності.як відношення балансового прибутку(БП) до основних виробничих фондів (ОВФ) та нормованих оборотних засобів (НОЗ).

як бачимо з розрахунків на кінець звітного року рентабельність підприємство дещо зменшилась, а саме на 52%.

Щоб визначити вплив факторів на зміну рентабельності проведемо факторний аналіз за елементами затрат:

, де

МЗ – матеріальні затрати на виробництво;

ЗП – витрати на оплату праці;

Рр – виручка від реалізації за мінусом ПДВ і акцизного збору;

В – відрахування на соціальні заходи;

А – амортизація;

ІВ – інші витрати.

Вплив факторів на зміну рентабельності.
Фактори
Розрахунок
Рівень впливу

1. ОВФ
-
-0,02751

2. НОЗ
-
-0,00833

3. Матеріальні затрати
-
0,01044

4. ЗП
-
-0,00012

5. Відрахування на соціальні заходи
-
-0,00061

6. Амортизація
-
-0,00124

7. Інші витрати
-
0,00308

Загальна зміна рентабельності
-
-0,02426За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком матеріальних затрат і інших витрат, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни основних виробничих фондів і НОЗ, а також таких статей витрат як амортизація, і відрахування на соціальні заходи.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства погіршується. З одного боку на підприємстві знизився обсяг виробництва продукції на 67%, з іншого знизився рівень рентабельності і якісні показники використання ресурсів. Все це веде до погіршення фінансового становища підприємства і змусить його розробляти інші форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.
Розділ ІІ.

Аналіз фінансового стана підприємства.


Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.


Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки запозичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов’язане за них підприємство.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і звідки вони вкладені. По мірі власності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позичений. По строку використання розрізняють капітал довгостроковий постійний, і короткостроковий.

В залежності від того на скільки оптимально відношення власного і позиченого капіталу, багато в чому залежить фінансовий стан підприємства. Обгрунтування правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

В зв’язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства є:

ü Коефіцієнт фінансової автономності, або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

ü Коефіцієнт фінансової залежності;

ü Коефіцієнт фінансового ризику (відношення позиченого капіталу до власного).


Таблиця № 3 Структура пасивів підприємства.Показники Рівень показника

На початок.року
На кінець року
Відхилення +/-

Питома вага власного капіталу з загальній валюті балансу (коефіцієнт фінансової автономності п-мства), %
94,7
94,2
-0,5

Питома вага запозиченого капіталу (коефіцієнт фінансової залежності)
в тому числі:

Довгострокового
короткострокового
5,30,04

5,26
5,8

5,8
+0,4-0,04

+0,54

Коефіцієнт фінансового ризику
0,05
0,06
+0,01Чим вищий рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

З таблиці 3 видно, що власний капітал має тенденцію до пониження. За звітний рік вона зменшилась на 0,5%, так як темпи росту позиченого капіталу вищі темпів росту позиченого капіталу. Збільшився також коефіцієнт фінансового ризику на 1%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства до зовнішніх інвесторів відносно підвищилась і значить знизилась його ринкова врівноваженість.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.


Таблиця № 4 Динаміка структури власного капіталу.
Джерело
капіталу
Сума, тис.грн
Структура капіталу, %

На поч. року
На кінець року
На поч. року
На кінець року
Відхилен-ня
Статутний фонд
977
977
0,4
0,4


Додатковий капітал
239390
239731
99,38
99,12
-0,26

Резервний фонд
182
182
0,08
0,08


Спеціальні фонди і цільове фінансування
160
323
0,07
0,1
+0,03

Реструктизований борг
282
2413
0,11
1,0
+0,89

Збитки

- Минулих років;

- Звітного року.

-100-100

-1645

-0,04-0,04

-0,66-0,66

Всього
240891
241881
100,0
100,0
З даних наведеної таблиці можна зробити висновок, що суттєвих змін в структурі власного капіталу не спостерігається. Єдиним недоліком є те, що в звітному році підприємство зазнало збитків на суму 1645тис.грн.


Таблиця № 5 Динаміка структури позикового капіталу.Джерело капіталу
Сума, тис.грн.
Структура капіталу, %

На поч. року
На кінець року
На поч. року
На кінець року
відхилення

Довгострокові кредити банку
103

0,77

-0,77

Короткострокові кредити банків
898
1403
6,7
9,43
+2,73

Позикові кошти
1480
80
11,05
0,54
-10,51

Кредити та позики, що не погашені в строк
325
6
2,42
0,04
-2,38

Розрахунки з кредиторами:

- За товари, роботи і послуги не сплачені в строк;

- по векселях виданих;

- з бюджетом;

- по позабюджетних платежах;

- по страхуванню;

- по оплаті праці;

- з дочірніми підприємствами;

- з іншими кредиторами.

2962


2

1227

695

824

1165

19

3678

5884


2

3981

163

1561

1192594

22,11


0,01

9,16

5,2

6,16

8,7

0,14

27,45

39,56


0,01

26,77

1,1

10,5

8,024,0

+17,45
+17,61

-4,1

+4,34

-0,68

-0,14

-23,45

Позики для працівників
18
5
0,13
0,03
-0,1

Всього
13396
14871
100,0
100,0
З даних таблиці видно, що підприємство в звітному році ліквідувало заборгованість по довгостроковим кредитам (103тис.грн.), що становить 0,77% всього позиченого капіталу. В свою чергу збільшилась заборгованість по короткостроковим кредитам банку (505тис.грн.). Залучення позикових коштів в оборот підприємства являється нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршенню фінансового стану підприємства.

На підприємстві також в значній мірі зменшилась питома вага позичених коштів (10,51% до всього обсягу позикового капіталу), що є позитивним явищем для підприємства і зменшує залежність перед кредитодавцями.

Негативним моментом в діяльності підприємства є те, що в значній мірі збільшилась заборгованість: за товари, роботи і послуги, які не сплачені в строк, розрахунки з бюджетом.Аналіз активів підприємства.


Все що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, який є у розпорядженні підприємства, про вклади його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про іншу вільну грошову готівку.

Головною ознакою групування статей балансу рахується степінь його ліквідності. По цій ознаці всі активи балансу розділяють на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи.

Розміщення коштів підприємства має дуже велику роль в фінансовій діяльності і підвищенні його ефективності, тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу належить вивчити зміни в їх складі і структурі і дати їм оцінку.


Таблиця № 6 Структура активів підприємства.
Засоби підприємства
На початок року
На кінець року
Приріст

Тис.грн.
Частка, %
Тис.грн
Частка, %
Тис.грн.
Частка, %

Довгострокові активи (основні засоби)
234880
92,37
231653
90,22
-3227
-2,15

Оборотні активи, в т.ч.:

- сфері виробництва;

- сфері обігу.
19407

15575

3832
7,63

6,12

1,51
25099

21176

3923
9,78

8,25

1,53
+5692

+5601

+91
+2,15

+2,13

+0,02

Всього
254287
100,0
256752
100,0
+2465
З таблиці видно, що за звітний рік структура активів аналізуючого підприємства істотно змінилася: зменшилась доля основного капіталу, а оборотного відповідно збільшилась на 2,15%, в тому числі в сфері виробництва – на 2,13, і в сфері обігу – 0,02. В зв’язку з цим змінилась органічна будова капіталу: на початку року відношення основного капіталу до оборотного складало 1210%, а на кінець року – 922%, що буде прискорювати його оборотність.


ТАБЛИЦЯ № 7 Аналіз структури оборотних засобів підприємства.
Види засобів
Наявність засобів
Структура засобів, %

На поч.року
На кін.року
Відхилення
На поч.року
На кін.року
Відхилення
Виробничі запаси
4617
5795
+1178
23,8
23,08
-0,72

Незавершене виробництво
3189
2260
-929
16,43
9,0
-7,43

Витрати майбутніх періодів
5
10
+5
0,02
0,04
+0,02

Готова продукція
7752
13110
+5358
39,95
52.23
+12,28

Товари, купівельна вартість
12
1
-11
0,06
0,01
-0,05

Товари відвантажені, не сплачені в строк
3104
1624
-1480
16,0
6,47
-9,53

Розрахунки з дебіторами
558
2180
+1622
2,88
8,69
+5,81

Грошові кошти
17
57
+40
0,08
0,23
+0,15

Використання позикових коштів
103

-103
0,54

-0,54

Інші оборотні активи
50
62
+12
0,24
0,25
+0,01

Всього
19407
25099
+5692
100,0
100,0
Аналізуючи дані таблиці №7, можна сказати, що найбільшу питому вагу в поточних активах займає готова продукція. На початок року на її долю припадало 39,95% поточних активів, або 7752тис.грн. до кінця року абсолютна її сума збільшилась на 5358тис.грн., також збільшилась її питома вага (на 12,28), що свідчить про затовареність ринку збуту, високу собівартість виготовленої продукції, це призводить до замороження оборотних засобів, відсутність грошових коштів, що є негативним для ефективної діяльності підприємства.

Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення маса грошових коштів на 40тс.грн., що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшилась дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися в готівку підприємства.

Категория: Банковское дело | Добавил: Admin (15.11.2007)
Просмотров: 771 | Рейтинг: 4.0/1 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz