Вторник, 22.05.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Биология

Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки
Тема: Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки.


Мета:

- сформувати в учнів поняття про мікроеволюцію, вид, критерії виду, популяції, адаптацію, макроеволюцію, дивергенцію;

- ознайомити з елементарними факторами еволюції;

- охарактеризувати форми боротьби за існування як фактори еволюції видів у природі;

- з'ясувати творчу роль природного добору; показати природний добір як головну рушійну силу еволюції;

- пояснити виникнення пристосувань;

- розкрити відносний характер пристосованості як результат природного добору.


Обладнання: гербарій рослин, таблиці - "Форми боротьби за існування", "Природний добір".


Тип уроку:_________________

Структура уроку


І. Вивчення нового матеріалу.


1. Вид - основна паксономічна одиниця.

2. Сучасні критерії виду.

3. Популяція - одиниця виду та еволюції.

4. Елементарні фактори мікроеволюції.

5. Способи видоутворення.

6. Природний добір, його суть і форми.

7. Боротьби за існування та її форми.

8. Макроеволюція і її фактори.

9. Докази макроеволюції.

10. Шляхи реалізації еволюції.


ІІ. Закріплення вивченого матеріалу.


1. Що таке макроеволюція?

2. Назвіть критерії виду.

3. Що таке популяція?

4. Які є способи видоутворення?

5. Які елементарні фактори еволюції?

6. Заповнити таблицю.


ІІІ. Домашнє завдання: вивч. ст. конспект.Таблиця.

Порівняння штучного і природного добору.

Штучний
Природний

Схожість
Діє три фактори: мінливість,

Від їх спільної дії утворюють-

породи і сорти

спадковість, добір.

-ся:

види

Відмінність
Зберігає лише корисні для людини ознаки.


Людина добирає за видимими ознаками.


Діє на користь людини.Відбувається з часів первісної людини.
Зберігає будь-які життєво важливі ознаки.


Добирає за помітними і непомітними ознаками.


Діє на користь організму, популяції, виду.


Відбувається протягом геологічних епох; в ряді випадків його дія виявляється за короткий час.Мікроеволюція


1. Визначення "виду".

Вид - це сукупність особин, що займають певну територію (ареал), здатні схрещуватись між собою і давати плідне потомство.


2. Структура виду.

Вид підвищ популяція.

Популяція - сукупність особин одного виду, які мешкають на одній території і вільно схрещуються між собою, але так чи інакше ізольовані від особин інших популяцій того самого виду.

Підвид - сукупність подібних між собою популяцій, які відрізняються від інших популяцій того самого виду однією або кількома станами ознак.

Наприклад: вид "тигр" має сім підвидів.

Вид "білий гриб" - 20 підвидів.


3. Погляди К.Ліннея, Ж.-Б.Ламарка, Ч.Дарвіна на "вид".

К.Лінней: "Вид реально існує в природі і не змінюється з часом".

Ж.-Б.Ламарк: "Видів немає. Вони - плід уявлення; але історичний розвиток є".

Ч.Дарвін: "Види реально існують, відносно постійні і є результатом історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції".


4. Біологічна концепція виду (розроблена на основі синтетичної гіпотези еволюції).

Вид - це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі, що населяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою в природі, дають плідне потомство і не схрещуються з іншими видами.5. Критерії виду - це мірило для визначення виду.

а) морфологічний - подібність зовнішньої і внутрішньої будови;

б) генетичний - характерний набір хромосом за кількістю, формою, розміром;

в) фізіологічний - подібність процесів життєдіяльності організмів виду (здатність до парування і народження плідного потомства або репродукційна ізоляція);

г) біохімічний - хімічний склад клітин, тканин (білки, нуклеїнові кислоти);

д) екологічний - існування виду при певній сукупності факторів зовнішнього середовища;

е) географічний - певний ареал, що його займає вид у природі.


6. Мікроеволюція - один з видів еволюційного процесу за синтетичною гіпотезою еволюції.

Мікроеволюція - це сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду.

На зміни у популяціях впливають:

а) хвилі життя - це коливання чисельності особин у популяції;

б) ізоляція - неможливість схрещування між особинами одного виду;

Ізоляція є: географічна (річка, гори, ліс);

екологічна - коли в середині популяції виникають раси (форм з різними вимогами до умов довкілля в межах ареалу);

в) дрейф генів - перерозподіл генів і зміна їх частоти зустріваності внаслідок випадкових схрещувань.

При малій чисельності особин у популяції зростає можливість при схрещуванні переходу рецесивних генів у гомозиготний стан, що веде до загибелі особин з рецесивними генами і до зміни генофонду популяції.


Природний добір


Природний добір - це переважаюче виживання і розмноження найпристосованіших до умов існування організмів певного виду.

Пиродний добір - процес внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

Природний добір буває:

а) рушійний - дія відбору спрямована в певний бік.

Це приводить до змини фенотипу.

Наприклад: у різних тварин, що ведуть риючий спосіб життя (вовчок, жук-гнойовик, кріт) виникають копальні кінцівки.

Відбуваються при змінах довкілля.

б) стабілізуючий - підтримує сталість певного фенотипу, що відповідає навколишньому середовищу.

Відбувається у постійних умовах довкілля.

Природний добір є рушійною силою еволюції бо сприяє пристосуванню організмів до умов середовища.

Наслідок дії природного добору - виникнення пристосувань (адаптації).

Природний добір приводить до утворення нових популяцій, а потім підвидів, видів.


Видоутворення


Видоутворення - це один з видів еволюційного процесу за синтетичною гіпотезою еволюційної теорії.

Видоутворення - це еволюційний процес виникнення нових видів, внаслідок мікроеволюції за певної ізоляції чи стостосуванні до нових умов довкілля.

Воно має необоротний характер на відміну від мікроеволюції.

Видоутворення відбувається:

а) дивергенцією - коли з вихідної форми утворюється два чи більше нових видів;

б) перетворенням виду-попередника на новий вид у процесі його історичного розвитку завдяки адаптаціям до змін довкілля.

Видоутворення за допомогою дивергенції є наслідком ізоляції.

Тому відповідно до типів ізоляції розрізняють типи видоутворення:

а) географічне - коли внаслідок географічної ізоляції популяції дивергують в різні види;

Наприклад: бобер євразійський і американський (Берінгова протока роз'єднала материки);

б) екологічне - при появі екологічної ізоляції;

Коли групи популяцій потрапляють у різні екологічні умови в межах ареалу;

в) поліплоїдне - у рослин внаслідок кратного збільшення кількості хромосом;

г) схрещуванням особин споріднених видів: коли гібридні нащадки схрещуються між собою і утворюють нові плідні покоління.


Макроеволюція


1. Макроеволюція і її фактори.

Макреоволюція - це еволюційні процеси, що приводять до виникнення надвидових таксонів (одиниць): родів, родин і аж до царств.

В природі реально існують лише види. Надвидові категорії ввела людина на підставі ступеня споріднених видів.

Тому: окремих механізмів макроеволюції не існує.

Різноманітність видів виникає внаслідок пристосувань їхніх предків до різних умов довкілля.

Це явище називається адаптивною радіацією, що вібувається у формі дивергенції - явище розходження ознак у нащадків як наслідок пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля.


2. Напрямки макроеволюції:

а) біологічний прогрес - збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу, утворенння нових підвидів і видів в межах певної групи;

Наприклад: комахи, молюски, птахи, ссавці, покритонасінні.

б) біологічний регрес - зниження пристосованості, чисельності, скорочення ареалу, вимирання певної групи.

Наприклад: із хоботних лишились лише два види: африканський та індійський слон.

Ці поняття не мають реального відображення в природі, а є узагальнюючими термінами, які показують ступінь видової різноманітності певної групи в певний геологічний час.


3. Докази макроеволюції:

а) порівняльно-аналітичні:

1) аналогічні органи - подібни за будовою органи видів різного походження, що виконують однакові функції;

2) гомологічні органи - однакові за будовою органи різних видів, що мають спільне походження (корінь та його видозміни; передні кінцівки - нога, крило, рука у хребетних тощо);

3) рудименти - недорозвинені чи спрощені органи у видів порівняно з предками (очі у крота, апендикс та хвостові хребці у людини);

4) атавізми - поява в окремих представників виду рис, властивих предкам (поява хвоста, волосся по всьому тілу, додаткові молочні залози).

б) палеонтологічні - викопні рештки живих істот; відбитки, окам'янілості;

в) ембріологічні - біогенетичний закон:

"Онтогенез є коротке повторення філогенезу" (Ф.Мюллер і Е.Геккель).


4. Шляхи реалізації еволюції.

а) ароморфози - зміни, що підвищують організацію організмів; стрибки в розвитку;

Через них виникають класи, типи (поява щелеп у хребетних; квітки у покритонасінних).

б) ідіоадаптації - зміни, які не підвищують рівень організації, а пристосовують вид до даних умов життя;

Наприклад: різні ротові органи комах, різна будова квіток покритонасінних.

в) загальна дегенерація - зміни, які пов'язані із спрощенням організації, але вони сприяють кращій пристосованості. Ці спрощення приводять до біологічного прогресу виду;

Наприклад: а) у вірусів (як паразитів) втрата клітинної структури;

б) у стіжкових червів втрата травної системи.

Категория: Биология | Добавил: Admin (16.11.2007)
Просмотров: 1069 | Рейтинг: 0.0/0 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz